Biểu phí lắp đặt hệ thống Video Door Phone


Biểu phí: Mức phí cố định cho 3 trường hợp (chưa bao gồm VAT 10%)

- Trường hợp 1/ Khách hàng đã đi dây chờ sẵn; chỉ lắp đặt chuông + màn hình và kết nối dây: 500,000 VNĐ (tối đa 2 chuông cửa & 4 màn hình)
- Trường hợp 2/ Khách hàng chưa đi dây chờ; lắp đặt chuông + màn hình, đi dây nổi: 900,000 VNĐ (tối đa 2 chuông cửa & 4 màn hình, bao gồm công và vật tư lắp đặt)
- Trường hợp 3/ Khách hàng chưa đi dây chờ; lắp đặt chuông + màn hình, đi dây âm: 1,700,000 VNĐ (tối đa 2 chuông cửa & 4 màn hình, bao gồm công và vật tư lắp đặt)


Thời gian áp dụng: 21 - 11 - 2018